O nás

MŠ Vracov prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Dostala novou fasádu se zateplením, plastová okna, byly rekonstruovány umývárny a sociální zařízení, centrální vytápění, elektrické rozvody a byla rozšířena jedna třída. MŠ je v současné době dostačující pro 134 dětí.

Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Složení dětí ve třídách je od 3 do 6 let. V některých třídách jsou i děti s odloženou školní docházkou. Pedagogické pracovnice se snaží učinit pobyt dětí v MŠ příjemným, zajímavým a podnětným. Pracujeme podle závazného metodického materiálu, kterým je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), z něhož vycházíme při tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Náš ŠVP má název „Pomozte nám, abychom to zvládli sami“ a je platný od 1. 9. 2020. Je rozpracován do 5 integrovaných bloků:

  • 1. Usměvavá tvářička, ke zdraví je cestička
  • 2. Už vím proč
  • 3. Nejsem na světě sám
  • 4. Hrajeme si, povídáme, společně svět poznáváme
  • 5. Objevujeme všechno rádi, s přírodou jsme kamarádi

Organizace dne v MŠ

Denní organizační řád v MŠ je sestaven tak, aby umožňoval reagovat na individuální potřeby a zájmy dětí. Zařazujeme řízené pohybové chvilky, skupinové řízené činnosti i frontální činnosti. Sledujeme vyváženost spontánních a řízených aktivit. Umožňujeme dětem, aby pracovaly vlastním tempem a nenutíme je do společných činností. Využíváme spontánní hry, dáváme dětem možnost „si pohrát“, přiměřeně je zatěžujeme, vedeme je k samostatnosti a zdravému sebevědomí, dáváme jim možnost se samostatně rozhodnout a zvolit činnosti podle přání a nálady. Podstatná část hraček v jednotlivých třídách je přímo dostupná dětem.

Životospráva

Dětem je poskytována 3x denně strava. Dbáme na její vyváženost, neboť zdravá výživa výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu, zvyšuje výkonnost a obranyschopnost organismu. Ve třídách je zaveden pitný režim, aby děti měly v průběhu celého dne zajištěn dostatečný přísun tekutin. Do jídelníčku je zařazen vitamínový program. Podle počasí děti tráví část dne na procházkách nebo pobytem na školní zahradě. Denní řád přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuálním situacím. Rodiče mají přístup do třídy, umožňujeme tak postupnou adaptaci dítěte na nové prostředí. Učitelky dětem poskytují přirozený vzor podle zásad zdravého životního stylu.

Spolupráce s rodiči

Vztah školy a rodičů je založen na vzájemné důvěře, vstřícnosti a otevřenosti. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny, všechny informace svěřené o dítěti a rodině jsou důvěrné. Učitelky si vedou záznamy o schopnostech dětí, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově, pravidelně informují rodiče o pokrocích jejich dítěte. Rodiče se mohou kdykoliv obrátit na pedagogické pracovnice se svými dotazy, mají možnost zapůjčit si odbornou literaturu z MŠ.

Pedagogický sbor a provozní zaměstnanci

Ředitelka Ivana Vaverková
Zástupkyně ředitelky Jolana Měchurová
I. třída BERUŠKY Leona Todtová, Jolana Měchurová
II. třída VČELIČKY Pavlína Macúchová, Yvona Niklová
III. třída SLUNÍČKA Markéta Staníková, Zuzana Šebestová , asistentka pedagoga Michaela Rovenská
IV. třída MOTÝLCI Michaela Ingrová, Markéta Klimková
V. třída KOČIČKY Iva Příkaská, Ivana Vaverková, asistentka pedagoga Miluše Novotná
Vedoucí stravování Andrea Marciánová
Vedoucí kuchařka Anna Šašinková
Pomocná kuchařka Stanislava Štěpánová
Pomocná síla v kuchyni Zdena Hauptová
Školnice Miluše Novotná
Uklízečky Dagmar Mančíková, Iveta Hutínová, Petra Švédová

Členové pedagogického sboru a provozní zaměstnanci.

Z historie Mateřské školy Vracov

Výstavba MŠ byla zahájena v roce 1976 a dokončena 12. ledna 1979 kdy byla slavnostně předána dětem. Při její výstavbě bylo vracovskými občany odpracováno více než 29 000 brigádnických hodin zdarma. Toto předškolní zařízení bylo pořízeno včetně vybavení za 4 milióny 618 tisíc korun. MŠ se skládala ze čtyř funkčně oddělených objektů. Dvou dvoupodlažních pavilonů, hospodářského pavilonu a pavilonu tvořícího bytovou jednotku. V každém pavilonu byly učebny pro 30 dětí, herny, umývárny včetně záchodů a sprch, místnosti pro úklid a sklad materiálu. Hospodářský pavilon byl rozdělen do úseků administrativy, kuchyňského zařízení, stravování, praní prádla, kanceláře pro vedoucí kuchyně, ředitelku a úseku vytápění. Architektonicky tvořil objekt pavilonů jeden celek. Zpočátku byl provoz MŠ složitý, protože pracovníci se potýkali se stavebními nedodělky, se závadami elektroinstalace, se závadnou vodou a problematickou zahradou. Přes tyto nedostatky předškolní zařízení navštěvovalo 120 dětí. V roce 1997 došlo v MŠ ke stavebním úpravám při kterých byla bytová jednotka přestavěna na pátou třídu. Další stavební úpravy proběhly v roce 2001, kdy budova trpěla obvyklou nemocí, zatékáním rovných střech. Problém byl částečně vyřešen nadstavbou šesti bytových jednotek.

Také výchovná práce v MŠ prošla v průběhu let vývojem. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňovala podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Děti získávaly poznatky a zkušenosti z oblasti mravní, pracovní, tělesné, jazykové, rozumové a estetické, avšak pedagogické pracovnice byly tímto dokumentem příliš svázány a měly jen malou možnost uplatnit své nápady a fantazii. V průběhu let se děti zapojovaly do akcí pořádaných městem, připravovaly besídky pro rodiče a účastnily se úspěšně různých soutěží.