Provozní informace

Provozní řád

Provoz v MŠ začíná v 6.15 hod. a končí v 16.15 hod.

Začátek a konec provozu je organizován jen do jedné třídy a to do I. třídy „Berušky“.

Každá třída má svůj vlastní denní řád:

I. třída BERUŠKY 6.15h 16.15h
II. třída VČELIČKY 6.30h 15.30h
III. třída SLUNÍČKA 6.30h 15.30h
IV. třída MOTÝLCI 6.30h 15.30h
V. třída KOČIČKY 6.30h 15.30h

Režim ve třídě „Kočiček“ je od 1. 9. 2018 upraven následovně:

lichý týden: PO – PÁ : 7:00 – 15:30 hod.

sudý týden: PO – ST : 6:30 – 15:00 hod.

ČT – PÁ : 6:30 – 14: 45 hod.

MŠ se z bezpečnostních a provozních důvodů uzamyká od 8.00 hod. do 12.00 hod. a potom od 12.30 hod. do 14.00 hod. Při příchodu do MŠ v době uzamčení použijte zvonek, který je umístěn na vchodových dveřích. Žádáme vás, abyste do budovy při vcházení nebo odcházení nevpouštěli cizí osobu.


OMLOUVÁNÍ:

 • Nepřítomnost dětí omlouvejte den do předu do 14:30 nebo při náhlé nemoci do 7.00 hod. v den, kdy dítě do MŠ nepřijde na telefoních číslech:  vedoucí školní jídelny: 775 435 946 i formou sms, pevná linka: 518 628 332, email: jidelna@msvracov.cz
 • V případě prvního dne nemoci nebo když rodiče nestihnou včas odhlásit stravu, můžou si vyzvednout oběd ve školní kuchyni do jídlonosičů od 11:00 do 11:30 hod.

PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Stravné a školné v hotovosti vybírá vedoucí stravování 3 pracovní dny na počátku měsíce, a to od 6.00 do 16.00 hod. v budově MŠ. O přesných termínech jsou rodiče vždy předem informováni vyvěšením příslušné informace. Možná je i platba INKASEM, která se inkasuje k 10 dni v měsíci.

CENY STRAVNÉHO

Děti 3 – 6 let

přesnídávka 11 Kč
oběd 23 Kč
odpolední svačinka 10 Kč
Celkem 44 Kč

Děti s odkladem školní docházky 7 – 8 let

přesnídávka 12 Kč
oběd 26 Kč
odpolední svačinka 10 Kč
Celkem 48 Kč

Pitný režim je zajištěn formou čisté, pitné vody.

 

MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ   450 KČ

 

ÚČET ŠKOLNÉ: 181 917 159/0300

ÚČET STRAVNÉ: 239 373 554/0300

 

 

 

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Vracov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Kontaktní adresa správce: Ivana Vaverková, ředitelka školy, Okružní 1335, 696 42 Vracov, telefon: +420 518 628 332, e-mail ms.vracov@seznam.cz, ID datové schránky: mzfk365

MŠ Vracov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Škola jako správce Vašich osobních údajů, zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí do MŠ, dohoda o docházce, evidenční list
 2. zajištění předškolního vzdělávání – školní evidence dětí (tištěná a elektronická podoba – evidenční list, třídní kniha : jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, zdravotní pojišťovna, jména a příjmení zákonných zástupců a jejich telefony)
 3. školní stravování (přihlášky ke školnímu stravování)
 4. evidence školních úrazů
 5. přihlášky k akcím školy (plavání atd.)

Odpovědnost správce

Jako mateřská škola jsme jako správce Vašich údajů odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy MŠ. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Bc. Jaroslava Lopraisová, telefon: +420 511 147 301, e-mail: poverenec@mestovracov.cz
 • na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy MŠ, pokud se nechce obrátit přímo na zástupce školky
 • pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v MŠ, máte právo:

 1. Požadovat přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, výmaz – pokud se zpracovávají neoprávněně, popřípadě omezit zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 2. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo kvůli našemu oprávněnému zájmu, máte podat proti tomuto zpracování tzv. námitku.
 3. Máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám, které zpracováváme.
 4. Pokud jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.vracov@seuznam.cz zašlete zprávu, ve které uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Můžete totéž zaslat i listinnou zásilku na naši adresu nebo přinést osobně.
 5. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazující Vaši totožnost, jako je datová schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti
 6. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Ve Vracově dne 25.5.2018

Ivana Vaverková
ředitelka školy