Mateřská škola Vracov

MŠ Vracov prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Dostala novou fasádu se zateplením, plastová okna, byly rekonstruovány umývárny a sociální zařízení, centrální vytápění, elektrické rozvody a byla rozšířena jedna třída. MŠ je v současné době dostačující pro 134 dětí.

Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Složení dětí ve třídách je od 3 do 6 let. V některých třídách jsou i děti s odloženou školní docházkou. Pedagogické pracovnice se snaží učinit pobyt dětí v MŠ příjemným, zajímavým a podnětným. Pracují podle závazného metodického materiálu, kterým je Rámcový vzdělávací program (RVP), z něhož vychází Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP má název „Vidím, slyším, prožívám“ a je zpracován na tříleté období.

V jednotlivých třídách je rozpracován do týdenních tématických bloků s přihlédnutím na zájmy a požadavky dětí.